Regulamin Serwisu kosmos-pp

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu kosmos-pp.pl
Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis prowadzony jest przez Patryka Kossakowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą kosmos-pp Patryk Kossakowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. ks. Anny 6E, 18-400 Łomża, NIP: 718-214-47-47, REGON: 365703345, adres poczty elektronicznej: patryk@kosmos-pp.pl
2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki zawierania Umów o dostarczanie Usług Cyfrowych, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Z Serwisu korzystać mogą wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
6.1. kodeksu cywilnego,
6.2. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
6.3. ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
6.4. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
6.5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE

1. SERWIS, PORTAL POŁĄCZEŃ– serwis działający pod domeną kosmos-pp.pl stworzony i obsługiwany przez Usługodawcę.
2. USŁUGODAWCA – Patryk Kossakowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą kosmos-pp Patryk Kossakowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. ks. Anny 6E, 18-400 Łomża, NIP: 718-214-47-47, REGON: 365703345, adres poczty elektronicznej: patryk@kosmos-pp.pl, numer telefonu: …..
3. UŻYTKOWNIK– osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Serwisu.
4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
7. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
8. KONTO (PROFIL) – oznaczony adresem mailowym oraz poufnym hasłem Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła.
9. BAZA PROFILI – zbiór danych, zdjęć oraz filmików udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, które są za ich zgodą są przetwarzane przez Usługodawcę, na potrzeby świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu usług.
10. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
11. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Użytkownikom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Serwisu.
12. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej kosmos-pp.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
13. POŁĄCZENIE– Usługa Cyfrowa pozwalająca Użytkownikowi na stały dostęp do płatnych treści i usług Serwisu, będąca przedmiotem Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej między Usługodawcą a Użytkownikiem.
14. USŁUGA CYFROWA – usługa pozwalająca Użytkownikowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników tej usługi oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
15. OKRES ROZLICZENIOWY – czas, na jaki zostało wykupione Połączenie przez Użytkownika, liczony wg miesięcy. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego uważa się pierwszy dzień miesiąca po zakończeniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego. Okres Rozliczeniowy trwa jeden miesiąc (30 dni).
16. UMOWA O DOSTARCZENIE USŁUGI CYFROWEJ – umowa zawarta między Użytkownikiem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest Usługa Cyfrowa (Połączenie).
17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej z Usługodawcą, składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
18. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest obowiązany zapłacić Usługodawcy za Połączenie.
19. ŚRODOWISKO CYFROWE – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Usługi Cyfrowej lub w celu korzystania z niej.
20. KOMPATYBILNOŚĆ – współdziałanie Usługi Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności jej przekształcania.
21. FUNKCJONALNOŚĆ – zdolność Usługi Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem jej przeznaczenia.
22. INTEGRACJA – połączenie Usługi Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Użytkownika i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Cyfrowej.
23. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – formularz dostępny w Serwisie kosmos-pp.pl po wykupieniu Połączenia i zarejestrowaniu Konta, umożliwiający Użytkownikowi zamieszczenie informacji na swój temat w celu dopasowania przez Usługodawcę do jego Konta, Profilu innego Użytkownika znajdującego się w Bazie Profili.
24. USŁUGA PATRONATU – usługa polegająca na przekazaniu przez Patrona w celu wsparcia działań Usługodawcy, Kwoty za pośrednictwem Serwisu.
25. FORMULARZ WSPARCIA– formularz dostępny w Serwisie kosmos-pp.pl umożliwiający Patronowi przekazanie wsparcia pieniężnego w ramach Usługi Patronatu na rzecz Usługodawcy.
26. PATRON – Użytkownik przekazujący lub zamierzający przekazać Kwotę na rzecz Usługodawcy.
27. KWOTA– kwota pieniężna przekazywana przez Patrona na rzecz Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu w ramach Usługi Patronatu.

§ 3
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca za pośrednictwem Portalu Połączeń dopasowuje Użytkowników na podstawie danych podanych przez nich w Formularzach Zgłoszeniowych i umożliwia wymianę danych kontaktowych między dopasowanymi Użytkownikami, pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania dopasowania przez obie strony. Propozycja połączenia przesyłana jest do Użytkownika w ciągu 14 dni od dnia przesłania Formularza Zgłoszeniowego do Usługodawcy.
2. Usługodawca umożliwia korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
2.1. utworzenie i prowadzenie Konta (Profilu),
2.2. Newsletter,
2.3. System Opinii,
2.4. Formularz Kontaktowy,
2.5. Formularza Zamówienia,
2.6. Formularz Wsparcia,
2.7. Usługa Połączenia.
3. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Serwisie treści reklamowych. Treści te, stanowią ich integralną część oraz prezentowanych w nich materiałów.
5. Strona www.kosmos-pp.pl pozyskuje opinie za pomocą Facebooka, Google oraz bezpośrednio poprzez stronę Serwisu. Opinie nie są weryfikowane przez Usługodawcę.

§ 4
WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA
UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt od 2.1 do 2.6 Regulaminu przez Usługodawcę jest bezpłatne.
2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 3 w pkt 2.7 Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne i rozpoczyna się wyłącznie w chwili prawidłowo złożonej usługi Połączenia. Usługodawca rozpocznie świadczenie usługi połączenia i udzieli dostępu do płatnych treści Portalu Połączeń po jej opłaceniu na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Opłatę, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu należy uiszczać zgodnie z zasadami wskazanymi w § 6.
4. Okres na jaki zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej:
4.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta (Profilu) zawierana jest na czas nieoznaczony,
4.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
4.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej usługi przez Użytkownika
4.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Użytkownika,
4.5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Użytkownika,
4.6. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Wsparcia w celu przekazania Usługodawcy Kwoty w ramach Usługi Patronatu, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przekazania Kwoty albo zaprzestania korzystania z tej Usługi Elektronicznej przez Patrona,
4.7. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z usługi połączenia zawierana jest na czas oznaczony zgodnie z wybranym przez Użytkownika Okresem Rozliczeniowym.
5. Korzystanie przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu Połączeń opisanych w niniejszym paragrafie możliwe jest jedynie po wcześniejszym zarejestrowaniu Konta i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
6.1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu (połączenie internetowe musi mieć wystarczającą szybkość i przepustowość umożliwiającą przesyłanie i dostęp do treści Serwisu na urządzeniu Użytkownika),
6.2. dostęp do poczty elektronicznej,
6.3. przeglądarka internetowa,
6.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu Połączeń w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
8. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
9. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
10. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywać Portalu Połączeń do celów niezgodnych z prawem, Regulaminem lub jakichkolwiek innych szkodliwych celów.
11. W ramach Portalu Połączeń Użytkownika obowiązuje zakaz:
11.1. podszywania się pod inne osoby,
11.2. zamieszczania zdjęć innych osób bez ich zgody oraz naruszania dóbr osobistych innych Użytkowników takich jak prywatność, wizerunek itp.,
11.3. nękania i znieważania innych Użytkowników,
11.4. korzystania z Kont innych Użytkowników, a także udostępniania Konta innym Użytkownikom,
11.5. zakładania więcej niż jednego Konta przez jednego Użytkownika,
11.6. tworzenia nowych Kont, w przypadku, gdy uprzednie Konta Użytkownika zostały usunięte z Serwisu,
11.7. dostarczania treści:
• powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne,
• o charakterze rasistowskim,
• o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
• noszących znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
• naruszających prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
• szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich,
• wprowadzające w błąd Użytkowników.
11.8. W przypadku naruszenia pkt. 11 niniejszego paragrafu przez Użytkownika, Usługodawcy przysługuje prawo do zablokowania Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia naruszenia. Czas wyjaśnienia naruszenia przez Usługodawcę wynosi 7 dni.
11.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania nielegalnych treści z Serwisu.
§ 5
REJESTRACJA KONTA

1. Korzystanie z Portalu Połączeń kosmos-pp.pl wymaga rejestracji. W celu utworzenia Konta (Profilu) Użytkownika, Użytkownik musi wypełnić Formularz Rejestracji.
2. Rejestrując się do Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać portal wyłącznie do celów prywatnych. Zakazane jest wykorzystywanie Portalu Połączeń w celach zawodowych lub zarobkowych.
3. Wszystkie dane podane na Profilu oraz w Formularzu Zgłoszeniowym przez Użytkownika są podawane przez niego dobrowolnie. Treści dodawane na Profil Użytkownika uważa się za niezastrzeżone i niepoufne.
4. Założenie Konta następuje z chwilą wypełnienia przez Użytkownika wymaganych danych w Formularzu Rejestracji i kliknięcia przycisku „Zarejestruj”.
5. Usługodawca dostarcza Usługę Cyfrową polegająca na prowadzeniu Konta niezwłocznie po utworzeniu Konta przez Użytkownika. Usługę polegająca na prowadzeniu Konta uważa się za dostarczoną w chwili uzyskania dostępu do Serwisu przez Użytkownika. Korzystanie z Konta jest możliwe z chwilą zalogowania się do Portalu Połączeń.
6. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania unikalnego i znanego tylko sobie hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swoich danych do logowania osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

§ 6
UMOWA O DOSTARCZENIE USŁUGI CYFROWEJ

1. Informacje dotyczące aktywacji usługi połączenia.
1.1. Aktywacja usługi połączenia pozwala Użytkownikowi na korzystanie ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu,
1.2. usługi połączenia oferowana w Serwisie jest Funkcjonalna i Kompatybilna ze sprzętem spełniającym wymagania techniczne wskazane na stronie Serwisu oraz niniejszym Regulaminie,
1.3. informacje znajdujące się na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Użytkownik składając Zamówienie, składa ofertę kupna usługi połączenia na warunkach podanych w jej opisie,
1.4. Cena uwidoczniona w Serwisie podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT,
1.5. Cena usługi połączenia uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy w stosunku do Użytkownika,
1.6. Usługodawca w sposób jednoznaczny informuje Użytkowników o Cenach i obniżkach Cen. Obok informacji o obniżce, Usługodawca uwidacznia najniższą Cenę, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki,
1.7. Zamówienia na usługę połączenia Użytkownicy mogą składać za pośrednictwem Formularza Zamówienia – 24 godziny na dobę przez cały rok,
1.8. w celu złożenia Zamówienia Użytkownik ma obowiązek uprzedniego zarejestrowania Konta w Serwisie,
1.9. warunkiem złożenia Zamówienia przez Użytkownika jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia,
1.10. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania Formularza Zgłoszeniowego w ciągu 3 dni od zakupienia usługi połączenia,
1.11. z chwilą wysłania Formularza Zgłoszeniowego przez Użytkownika, zostaje zawarta Umowa o dostarczenie Usługi Cyfrowej między Użytkownikiem, a Usługodawcą.
1.12. w przypadku, gdy Użytkownik nie wypełni Formularza Zgłoszeniowego w terminie, o którym mowa w pkt 1.10, pieniądze za usługi połączenia zostają zwrócone Użytkownikowi za pośrednictwem formularza „Anuluj Połączenie”,
1.13. Usługodawca informuje Użytkownika o aktualizacjach Serwisu oraz usługi połączenia przez cały okres trwania Umowy o dostarczanie Usługi Cyfrowej. Użytkownik zobowiązany jest do zainstalowania aktualizacji dostarczonej przez Usługodawcę w rozsądnym czasie.
2. Sposoby płatności i dostarczenie usługi połączenia.
2.1. Płatności za usługę połączenia Użytkownik może dokonać za pośrednictwem witryny zewnętrznego pośrednika płatności,
2.2. dostarczenie usługi połączenia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Usługodawcy (tj. do 48 godzin od chwili otrzymania płatności).
2.3. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi Usługę Cyfrową w najnowszej dostępnej wersji w chwili zawarcia Umowy,
2.4. Usługa połączenia nie ulega automatycznemu odnowieniu,
2.5. W celu przedłużenia dostępu do płatnych treści Serwisu, Użytkownik musi przedłużyć usługę połączenia na kolejny Okres Rozliczeniowy poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
3. Reklamacja z tytułu braku zgodności Usługi Cyfrowej z umową.
3.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Usługi Cyfrowej z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
3.2. Użytkownik zobowiązany jest do współpracy ze Usługodawcą w celu ustalenia czy brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Użytkownika,
3.3. zawiadomienia o braku zgodności Usługi Cyfrowej z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania Użytkownik może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: patryk@kosmos-pp.pl
3.4. w powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
3.5. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jego otrzymania,
3.6. w przypadku reklamacji Użytkownika będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
3.7. Użytkownik może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z umową. Obniżenia Ceny oraz odstąpienia od umowy Użytkownik może żądać wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
3.8. w związku z uzasadnioną reklamacją Użytkownika, Usługodawca odpowiednio:
a) doprowadza Usługę Cyfrową do zgodności z Umową na swój koszt,
b) obniża Cenę Usługi Cyfrowej (obniżona Cena musi pozostawać w proporcji Ceny Usługi Cyfrowej zgodnej z umową do Usługi Cyfrowej niezgodnej z umową) i zwraca Użytkownikowi wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia o obniżeniu Ceny od Użytkownika,
c) w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez Użytkownika, Usługodawca zwraca mu Cenę Usługi Cyfrowej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. W razie odstąpienia od umowy, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Usługi Cyfrowej,
3.9. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS,
3.10. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Usługa Cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeśli przed odstąpieniem od umowy Użytkownik z niej faktycznie korzystał,
3.11. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Usłudze Cyfrowej niezgodnej z umową, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
4. Odstąpienie od umowy i anulowanie usługi połączenia.
4.1. Z zastrzeżeniem pkt 4.5 niniejszego paragrafu, Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres patryk@kosmos-pp.pl o treści „Chcę anulować połączenie i otrzymać zwrot pieniędzy”,
4.2. w razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą,
4.3. Usługodawca dokona zwrotu wartości usługi połączenia (w całości i niezależnie od tego, czy Użytkownik korzystał z Serwisu) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
4.4. termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej,
4.5. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w wypadku umowy:
a) świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
b) o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie,
4.6. prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Użytkownikowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym,
4.7. w przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Użytkownikowi dalsze korzystanie z Usługi Cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do Usługi Cyfrowej,
4.8. Użytkownik może anulować usługi połączenia w dowolnym momencie.
4.9. W celu anulowania usługi połączenia, Użytkownik powinien powinien wysłać mail na adres patryk@kosmos-pp.pl o treści „Chcę anulować połączenie” lub skorzystać z formularza zwrotu (https://www.kosmos-pp.pl/anuluj-subskrypcje/).

§ 7
USŁUGA PATRONATU

1. Użytkownicy mogą wspierać działania Usługodawcy poprzez Usługę Patronatu.
2. W celu skorzystania z Usługi Patronatu, Użytkownik musi wypełnić Formularz Wsparcia dostępny na stronie Serwisu i wskazać Kwotę jaką chce przekazać Usługodawcy.
3. Po wypełnieniu Formularza Wsparcia i wpłaceniu wybranej przez Patrona Kwoty pieniężnej, Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Kwoty.
4. Potwierdzenie otrzymania Kwoty od Patrona następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów dokonanej wpłaty oraz niniejszy Regulamin.
5. Wszystkie Kwoty przekazywane są na cele związane z utrzymaniem i ulepszaniem funkcjonalności Portalu Połączeń.
6. Wpłat Kwot można dokonywać za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl).
7. W przypadku wpłaty Kwoty za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności, system ten umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
8. Usługodawca uzyskuje Kwotę po odliczeniu opłaty transakcyjnej należnej elektronicznemu serwisowi płatności.
9. Wypłata środków pieniężnych na rzecz Usługodawcy będzie następować do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy na podstawie raportu miesięcznego przekazywanych wpłat.
10. Usługodawca jest zobowiązany do zadośćuczynienia swoim zobowiązaniom skarbowym oraz podatkowym w związku z otrzymanymi środkami pieniężnymi, zgodnie z właściwymi dla niego przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 8
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter),
2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn:
2.1. poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: patryk@kosmos-pp.pl przypadku Newslettera,
2.2. poprzez usunięcie Konta.
3. Usługodawca przewiduje możliwość zawieszenia Konta Użytkownika na okres 30 dni, w sytuacji, gdy Użytkownik nie będzie miał żadnej aktywności (logowania) na Koncie w ciągu ostatnich 90 dni. Po upływie tego okresu Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta bez zachowania okresu wypowiedzenia, co powoduje usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu.
4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszeń Użytkownika względem Usługodawcy oraz w sytuacji, gdy Usługodawca uzna (na podstawie Formularza Zgłoszeniowego), że Użytkownik nie pasuje do polityki firmy. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
5. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 9
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
ORAZ ZGŁASZANIE NIELEGALNYCH TGREŚCI

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
1.1. reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: patryk@kosmoss-pp.pl
1.2. w powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
1.3. rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia,
1.4. odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.
2. Zgłaszanie nielegalnych treści.
2.1. Każdy z Użytkowników ma możliwość zgłaszania do Usługodawcy nielegalnych treści zamieszczonych w Serwisie,
2.2. Użytkownik nie może dokonywać zgłoszeń bez wyraźnego ku temu powodu. Bezpodstawne zgłaszanie jest niezgodne z Regulaminem,
2.3. podczas dokonywania zgłoszenia Użytkownik ma obowiązek wskazania powodu zgłoszenia (np. niestosowne informacje, fałszywy profil, spam i Inne). Każde przesłane zgłoszenie jest weryfikowane przez Usługodawcę,
2.4. Usługodawca ma możliwość zablokowania Konta Użytkownika na czas weryfikacji zgłoszenia,
2.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także czasowego blokowania Użytkowników, łamiących ustanowione zasady, (w skrajnych przypadkach usunięcia Konta). Użytkownik wysyłający bezpodstawne zgłoszenia Kont, grup czy postów również może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za działania niezgodne z Regulaminem (upomnienie, czasowy blok, a nawet usunięcie konta).

§ 10
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści stanowiące integralną część Portalu Połączeń korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich oraz dozwolonego użytku) są własnością Patryka Kossakowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą kosmos-pp Patryk Kossakowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. ks. Anny 6E, 18-400 Łomża, NIP: 718-214-47-47, REGON: 365703345Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Portalu Połączeń stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Użytkownik przesyłając do Serwisu pliki oraz inne treści potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Usługodawcy, zobowiązuję się zwolnić go z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszeń oraz całkowicie zaspokoić roszczenia osób trzecich w tym zakresie.

§ 11
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Portalu Połączeń były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
2. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów RODO.
4. Usługodawca nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za relacje, zachowania oraz treści przesyłane między Użytkownikami.
5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu w szczególności o przerwach w dostępie.

§ 12
ZASADY DOTYCZĄCE SPOŁECZNOŚCI

1. Usługodawca w niniejszym paragrafie ustala zasady dotyczące społeczności Portalu Połączeń, których naruszenie stanowi bezpośrednie naruszenie Regulaminu.
2. Użytkownicy zobowiązani są do używania w Serwisie prawdziwych danych osobowych oraz tożsamości.
3. Portal Połączeń przeznaczony jest tylko dla prawdziwych i rzeczywistych osób, dlatego imię i nazwisko, którego używa Użytkownik na Profilu muszą być jego prawdziwymi danymi. Rozwiązanie to zapewnia bezpieczeństwo Użytkowników.
4. Usługodawca dba o weryfikację tożsamości Użytkowników i ma prawo do usunięcia nieautentycznego Konta.
5. Użytkownik ma zakaz podawania cudzych danych oraz wcielania się w postaci, którymi nie jest w rzeczywistości.
6. Konto (Profil) może być założone wyłącznie przez pojedyncze osoby fizyczne.
7. Użytkownik ma zakaz zakładania kliku Kont na te same dane.
8. Zabrania się tworzenia Kont na próbę, testowych czy utworzonych do recenzowania Portalu Połączeń.
9. Użytkownikowi nie wolno dopuszczać się nadużycia, znęcania, prześladowania czy zastraszania. Angażowanie się w tego typu zachowania wobec kogokolwiek jest zabronione.
10. Użytkownik nie ma prawa udostępniać, mówić, pisać, ani grozić, że udostępni prywatne dane kogokolwiek ze społeczności bez jego wyraźnej zgody.
11. Użytkownikowi nie wolno zakłócać możliwości korzystania z Serwisu i jego funkcji w jakikolwiek możliwy sposób. Jeśli Usługodawca zostanie poinformowany o takowych aktywnościach Użytkownika, zostanie on wezwany do zaprzestania naruszeń, a w razie dalszego naruszania zasad ustalonych Regulaminem, obecność Użytkownika w Serwisie zostanie bezpowrotnie uniemożliwiona poprzez wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej i usunięcie Konta.
12. Użytkownik ma zakaz rozpowszechniania fałszywych informacji oraz spamowania.
13. W Serwisie Użytkownik nie może promować nagości, materiałów erotycznych i innych materiałów przeznaczonych wyłącznie dla osób dorosłych.
14. Utworzenie nowego Konta przez osobę, której poprzedni Profil został zablokowany lub usunięty z Serwisu jest niemożliwe.
15. Jeżeli Użytkownik doświadczy łamania zasad korzystania z Serwisu przez innego Użytkownika, ma on możliwość raportowania takich zachowań Usługodawcy zgodnie z zasadami opisanymi w § 9. Fałszywe raportowanie jest łamaniem zasad korzystania z Serwisu. Wszelkie wymyślone, złośliwie wysłane oraz nieprawdziwe raporty będą traktowane jako naruszenie zasad i skutkować mogą trwałym uniemożliwieniem korzystania z Serwisu.
16. Wszelkie raporty rozpatrywane są przez Usługodawcę z pełna uczciwością i starannością. Dane osób zgłaszających naruszenie nie będą nikomu udostępniane.
17. Wszelkie naruszenia zasad mogą m.in. skutkować:
17.1. ostrzeżeniem, jeżeli zgłoszony czyn ma niski stopień szkodliwości i miał miejsce po raz pierwszy,
17.2. usunięciem niestosownych treści,
17.3. czasowym zawieszeniem lub trwałym usunięciem Profilu,
17.4. zawiadomieniem odpowiednich organów, które prawnie odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne lub kiedy wystąpi groźba fizycznego wyrządzenia komuś krzywdy.
18. Konsekwencje potwierdzonych doniesień mogą się różnic w zależności od stopnia szkodliwości, zamiaru działań i historii zgłoszonego Profilu rozpatrywanej pod kątem jego wcześniejszych działań i zachowania wobec społeczności.
19. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za swoje interakcje z innymi Użytkownikami Serwisu.
20. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w zakresie funkcjonalności Serwisu. Informacja o zmianach lub aktualizacji wraz z datą jej dokonania będzie umieszczana w górnej części strony tak by były widoczne dla Użytkowników. Wymagany nr telefonu 518-851-

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Wybór prawa nie pozbawia jednak Użytkowników będących konsumentami zawierających niniejszą umowę, praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym mają miejsce zwykłego pobytu.
3. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian w Serwisie w celu jego udoskonalenia i poprawy dostępnych w nim funkcjonalności. Zmiany te nie powodują jakichkolwiek kosztów dla Użytkowników.
4. Usługodawca informuje Użytkownika o zmianach, o których mowa w pkt 3 w sposób jasny i zrozumiały, a jeśli wprowadzana zmiana wypływa na dostęp Użytkownika do Usługi Cyfrowej i na korzystanie z niej, Usługodawca informuje Użytkownika o zmianie z wyprzedzeniem i poprzez przesłanie na trwałym nośniku informacji o:
4.1. terminie dokonania zmiany,
4.2. właściwościach zmiany,
4.3. prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeśli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
5. Usługodawca zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, jeśli zapewnił Użytkownikowi uprawienie do zachowania Usługi Cyfrowej zgodnej z umową w stanie niezmienionym i bez dodatkowych kosztów.
6. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
7. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 7 niniejszego paragrafu.
8. Ewentualne spory powstałe:
8.1. pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 r.,
8.2. pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
9. Wszelkie prawa i obowiązki związane w umową zawieraną przez Użytkownika poprzez Serwis, nie przechodzą na osoby trzecie.
10. Użytkownik będący konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.
11. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution).

Shopping Cart